Θούριος τοῦ Ρήγα

«Ἡρμοσμένος εἰς ἐθνικὰς δημώδεις μελωδίας».
Ἦχος Α'τετραφωνῶν. Καταγραφὴ τοῦ Θούριου καταγραμμένη ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Ἀρτεμίδη.
Τραγουδᾶ ὁ Χρυσόστομος Μητροπᾶνος καὶ ἡ παραδοσιακὴ χορωδία τοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.