ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - «Ενισχυτική Διδασκαλία για παροχή υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών που έχουν κενά ή προβλήματα μάθησης (σχολικά έτη 2023-2026)», ΟΠΣ 6001775 

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των Επιλεγέντων/εισών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία με κωδικό ΟΠΣ 6001775 για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στους οικείους αξιολογικούς πίνακες και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε..

ΚΛΑΔΟΣ 02: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ 03: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΚΛΑΔΟΣ 04.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα ήδη συμπληρωμέναως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02: ώρα 9:30 πμ (7ος όροφος) και ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ03 και ΠΕ04.01: ώρα 11:30 πμ (7ος όροφος)

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως.

Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων διδασκόντων/ουσών για την Ενισχυτική Διδασκαλία ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄ 5999 – ΔΙΟΡΘ. ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ Β’ 6056/19-10-2023).

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος/α για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α σε μια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) όπως ισχύει. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023-24 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και ανεπιθύμητα, spam / junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.