Προαναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων
από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για την ένταξη σε «Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων»

Η Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο της Πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» (MIS 6010165) στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027».

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν από αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων (Ε.Α.Α.) των υποψηφίων οι οποίες θα ορισθούν από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Στην ιστοσελίδα (https://iep.edu.gr/el/) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ι.Ε.Π. θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παρατίθενται συνημμένα πρότυπα έγγραφα αιτήσεων και βεβαιώσεων για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ, καθώς και υπόδειγμα αίτησης για την κατηγορία ΙΙΙ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.