Συμπληρωματική της αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»
Σχετ.: H αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρωματικά στην αριθμ. 29858/Η2/22-3-2024 (ΑΔΑ:6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης Χημικού στο Ε.Σ. Φρανκφούρτης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί επιπλέον τους/τις ενδιαφερόμενους/ες κλάδου ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β 1165 διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Β 1300) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία», καθώς και στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-21), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ως άνω θέσης.

- Οι υποψήφιοι για τη θέση απαιτείται να έχουν άριστη γνώση (Γ2 επίπεδο) της αγγλικής γλώσσας (παρ. ΙΙ.C του αριθμ. 2018-01-D-65-en-3 του ευρωπαϊκού κανονισμού).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-4- 2024 έως και 9-5-2024 και ώρα 15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.