ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ (ΟΠΣ 5083897)

Ανακοινώνονται τα ονόματα των Επιλεγέντων/εισών και Επιλαχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ με κωδικό ΟΠΣ 5083897 για τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ/ΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ81/ΠΕ89.01: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οι Επιλεγέντες/είσες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τους παραπάνω πίνακες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Πειραιά (Ελευθερίου Βενιζέλου 35) ΜΟΝΟ την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30 πμ (4ος όροφος), με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ, έχοντας μαζί τους σε χάρτινο φάκελο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα ήδη συμπληρωμένα (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ/ΩΡΩΝ ΑΝΑ Σ.Κ.Α.Ε. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους σε ΣΚΑΕ καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξής τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ. 4753/τ.Β΄/08-09-2022).

Οι συμβάσεις υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς αυτοπροσώπως.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) όπως ισχύει.

Κάθε μάθημα διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που διδάσκονται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2022-23 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και ανεπιθύμητα, spam / junk μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό τους email (όπως αυτό είχε δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.