ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης, να ελέγξουν το e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, στο οποίο θα σταλεί η ηλεκτρονικά καταχωρισμένη αίτηση.

Αφού ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων, να αποσταλεί ένα εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο από κάθε αίτηση μέχρι την Πέμπτη 11‑12‑2014 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διαδικασία των αιτήσεων που αφορούν μόνο βελτίωση ή μόνο οριστική τοποθέτηση θα ολοκληρωθεί αργότερα.