ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πειραιά, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πειραιά, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, μέχρι 19-12-2014.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, στην οποία θα υπολογίζεται αναλυτικά η πραγματική διοικητική τους υπηρεσία. Πραγματική διοικητική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014), είναι η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής διοικητικής υπηρεσίας ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2014.

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε. Πειραιά
Δρ. Ευδοξία Χ. Μανδαλή

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.