Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά

• Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών (Μεταθέσεις, Αποσπάσεις, Νεοδιόριστοι)

Διαθέσεις

Αποσπάσεις (εντός ΠΥΣΔΕ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Έγκριση υπερωριών

Αναγνώριση συνάφειας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Προτάσεις για προαγωγές, μονιμοποιήσεις

Ορισμός διευθυντών, υποδιευθυντών, υπευθύνων Τομέα ΣΕΚ

Επιλογή εκπαιδευτικών ως υπευθύνων καινοτόμων δράσεων

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.