ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού»: 

«Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά, είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας».

Ως εκ τούτου, είναι ανέφικτος στην παρούσα φάση ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων των υποψήφιων διευθυντών για το 5ο Γυμνάσιο Νίκαιας και το Γενικό Λύκειο Πόρου. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά τις 30 Νοεμβρίου 2020, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή των ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.