ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠαρΑταση προθεσμΙας υποβολΗς ΑΙτησης ΔΗλωσης μαθητΩν ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
για τη συμμετοχΗ τους στις πανελλαδικΕς εξετΑσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.