Θούριος τοῦ Ρήγα

«Ἡρμοσμένος εἰς ἐθνικὰς δημώδεις μελωδίας».
Ἦχος Α'τετραφωνῶν. Καταγραφὴ τοῦ Θούριου καταγραμμένη ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Ἀρτεμίδη.
Τραγουδᾶ ὁ Χρυσόστομος Μητροπᾶνος καὶ ἡ παραδοσιακὴ χορωδία τοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.