Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις
για το σχολικό έτος 2021-2022
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ανάληψη υπηρεσίας: από 02/12/2021 έως και 03/12/2021

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ