03-01-2022: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (*)

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 3-1-2022 έως 14-1-2022 και ώρα 14:00 από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

(*) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ