Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2158/1993 (Α ́ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ