ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ80 και ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.04, ΠΕ87.08, ΠΕ88.02, ΠΕ90, ΠΕ91, που προσλήφθηκαν με τις Υ.Α. 105683/Ε1/1-9-2022 και 105680/Ε1/1-9-2022 θα υποβάλουν Δήλωση Προτίμησης Επανατοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά

από Τρίτη 20/9/2022 από ώρα 12.00 έως και 23.59 της ίδιας ημέρας.

Εξ΄ αυτών οι προσωρινοί αναπληρωτές που το όνομά τους αναφέρεται στον πίνακα θα υποβάλουν Δήλωση Προτίμησης Επανατοποθέτησης σε Λειτουργικά Κενά για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες αποκλειστικά και μόνο Γυμνασίων, σύμφωνα με την Τροποποίηση των με αριθμ. πρωτ. 105680/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και 105683/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεων ως προς την πρόσληψη 29 εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023». Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί προηγούνται στις προτιμήσεις Γυμνασίων έναντι των άλλων εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 θα πρέπει να λαμβάνουν υπ΄ όψιν όχι μόνον τα κενά των ειδικοτήτων τους αλλά το σύνολο των κενών στους ΠΕ04.

Επιλέγετε λειτουργικά κενά από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα με λειτουργικά κενά και πλεονάσματα, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις σχολικές μονάδες την 20η Σεπτεμβρίου 2022 και στη συνέχεια υποβάλετε αίτηση στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ.

Οι επανατοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών στα λειτουργικά κενά θα γίνουν με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα των Αναπληρωτών.

Υπενθυμίζουμε πως κατά τη διαδικασία των επανατοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Κατ΄ αυτήν την έννοια οι προτιμήσεις των Εκπαιδευτικών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την Υπηρεσία.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για την έναρξη της διαδικασίας και για την υποχρέωσή τους να παρακολουθούν την Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για σχετικές ανακοινώσεις και ανακοινοποιήσεις στους πίνακες κενών.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.