ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης
«Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και
«Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων»
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛΕΠΑΛ)»

 

Οι αιτήσεις αφορούν την κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων από τις αρχικές προσκλήσεις (ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΟΞΛΔ-Χ6Λ) και (Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3) σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω Πρόσκληση, και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 έως και την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ