Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών covid και μελών ΕΒΠ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Π.Δ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ